Hodnotenie: 10.00/10 (2 Hlasov) nehlasovali ste

Zoznam činností s vyšším rizikom

Zoznam činností s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia


Činnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže pri plnení pracovných povinností vzniknúť závažné poškodene zdravia zamestnancov alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, podľa tohto zákona (zákon č.. 124/2006 Z. z.) sa na základe štatistickej klasifikácie ekonomických činností33) rozdeľujú takto:


Kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností

Názov

DivíziaSkupina 
01 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
02 Lesníctvo a ťažba dreva
05 Ťažba uhlia a lignitu
06 Ťažba ropy a zemného plynu
07 Dobývanie kovových rúd
08 Iná ťažba a dobývanie
09 Pomocné činnosti pri ťažbe
10 Výroba potravín
11 Výroba nápojov
12 Výroba tabakových výrobkov
15 Výroba kože a kožených výrobkov
16 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
17 Výroba papiera a papierových výrobkov
 18.1Tlač a služby súvisiace s tlačou
19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
20 Výroba chemikálií a chemických produktov
21 Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
22 Výroba výrobkov z gumy a plastu
23 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
24 Výroba a spracovanie kovov
25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
27 Výroba elektrických zariadení
28 Výroba strojov a zariadení inde nezaradených
29 Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
30 Výroba ostatných dopravných prostriedkov
31 Výroba nábytku
32 Iná výroba
35 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
36 Zber, úprava a dodávka vody
41 Výstavba budov
42 Inžinierske stavby
43 Špecializované stavebné práce
49 Pozemná doprava a doprava potrubím
50 Vodná doprava
52 Skladové a pomocné činnosti v doprave
53 Poštové služby a služby kuriérov
75 Veterinárne činnosti
86 Zdravotníctvo
87 Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť)
88 Sociálna práca bez ubytovania

------------------------------------------------------------------
33) Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z. , ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.