Hodnotenie: 8.50/10 (6 Hlasov) hlasovali ste

Čo má obsahovať lekárnička na pracovisku ?

Lekárničky u zamestnávateľa

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravuje povinnosť zamestnávateľa pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci vybaviť pracoviská potrebnými prostriedkami na poskytnutie prvej pomoci – lekárničkami.

Žiadny právny predpis Slovenskej republiky taxatívne nevymedzuje, čo má obsahovať lekárnička na tom, ktorom pracovisku.

ZAMESTNÁVATEĽ JE POVINNÝ po zohľadnení charakteru práce zamestnancov zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia, posudzovať riziko a vypracovať písomný dokument o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami. Tento dokument je základným dokumentom pre zabezpečenie obsahu lekárničky na pracoviskách zamestnávateľa.

 

 Nebezpečenstvo je stav alebo vlastnosť faktora pracovného procesu a pracovného prostredia, ktoré môžu poškodiť zdravie zamestnanca.
Ohrozenie je situácia, v ktorej nemožno vylúčiť, že zdravie zamestnanca bude poškodené. Riziko je pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia zamestnanca pri práci a stupeň možných následkov na zdraví.
Na zisťovaní nebezpečenstva, ohrozenia a vypracovaní písomného dokumentu o posúdení rizika sa podieľajú – vedúci zamestnanci zamestnávateľa v rozsahu svojich funkcií, bezpečnostný technik alebo autorizovaný bezpečnostný technik, zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť, prípadne aj zástupcovia zamestnancov (príslušný odborový orgán, zamestnanecká rada alebo zamestnanecký dôverník), komisia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ak u zamestnávateľa pôsobí, odborníci v danom odbore a pracovná zdravotná služba. 
Pracovná zdravotná služba (§ 26 z. č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) poskytuje zamestnávateľovi odborné poradenské služby v oblasti ochrany zdravia pri práci výkonom zdravotného dohľadu, pri ktorom okrem iného

 

Na základe posúdenia rizík konkrétneho pracoviska
sa spracuje konkrétny zoznam obsahu lekárničky 
pracoviska. Obsah lekárničky má zodpovedať rizikám
daného pracoviska zamestnávateľa a posúdeniu
zamestnanca pracovnej zdravotnej služby.
- spolupracuje pri zisťovaní nebezpečenstiev a hodnotí zdravotné riziká, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci,
- zúčastňuje sa na organizovaní systému prvej pomoci v prípade ohrozenia života alebo zdravia zamestnancov a školí zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci.

Na základe posúdenia rizík konkrétneho pracoviska sa spracuje konkrétny zoznam obsahu lekárničky pracoviska. Obsah lekárničky má zodpovedať rizikám daného pracoviska zamestnávateľa (výrobné dielne, chemická výroba, práca v lese, kuchyne, administratívne pracoviská a pod.) a posúdeniu zamestnanca pracovnej zdravotnej služby.

Pokiaľ ide napríklad o:
- chemickú výrobu, kde sa používajú určité chemické látky, obsah lekárničky by mal byť zameraný najmä na protilátky, ktoré je potrebné použiť, resp. liečivá, ktoré bezprostredne do príchodu lekára ochránia život postihnutého zamestnanca,
- prácu v lese a drevospracujúcom priemysle, kde najčastejšími úrazmi sú rezné a tržné rany, obsah lekárničky by mal obsahovať okrem iného vo zvýšenej miere obväzový a zdravotnícky materiál na ošetrenie týchto rán,
- prácu so zvieratami napr. hadmi, kde súčasťou lekárničky musí byť nevyhnutne protijed a podobne.

Zamestnávateľ by mal mať spracovaný vnútorný predpis na lekárničky. V tomto vnútornom predpise má byť upravené, kto zodpovedá za obsah a pravidelnú kontrolu lekárničky a kto dopĺňa jej obsah. Každý zamestnanec má byť preukázateľne oboznámený s tým, kde sa lekárnička na pracovisku nachádza aj s tým, ako a kde možno v prípade potreby privolať prvú pomoc.

POVINNOSŤ ZRIADIŤ MIESTNOSTI NA POSKYTNUTIE PRVEJ POMOCI upravuje Nariadenie vlády č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.
Ak si to vyžaduje veľkosť pracovných priestorov, druh vykonávanej činnosti a frekvencia výskytu nehôd, musí byť k dispozícii jedna miestnosť alebo viac miestností na poskytnutie prvej pomoci. Miestnosti na poskytnutie prvej pomoci sa musia vybaviť základnými zariadeniami a prostriedkami na poskytovanie prvej pomoci a musia byť ľahko prístupné aj pri manipulácii s nosidlami. Tieto miestnosti sa musia označiť značkami podľa nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.

LEKÁRNIČKA MUSÍ BYŤ DOSTUPNÁ na všetkých miestach, kde si to pracovné podmienky vyžadujú, pričom sa musí vhodne označiť a musí byť ľahko prístupná.

 

 Niektoré osobitné právne predpisy priamo upravujú povinnosť vybaviť priestory lekárničkou prvej pomoci. K takýmto patrí napríklad zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacia vyhláška č. 555/2003 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá v prílohe č. 3 stanovuje obsah lekárničky prvej pomoci držanej na strelnici.
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov v § 23 vymedzuje zariadenia starostlivosti o ľudské telo, ktoré sú povinné mať k dispozícii lekárničku prvej pomoci. 
Zariadenia starostlivosti o ľudské telo sú najmä kaderníctvo, holičstvo, kozmetika, manikúra, pedikúra, solárium, masážny salón, sauna, testovací salón, zariadenie na poskytovanie regeneračných a rekondičných služieb.
Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov umožňuje v § 24 to, že lekárnička prvej pomoci v dopravných prostriedkoch vykonávajúcich medzinárodnú prepravu,môže na základe povolenia ministerstva obsahovať v množstve a sortimente potrebnom na poskytnutie nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti aj lieky obsahujúce omamné a psychotropné látky.

 


Vždy je nevyhnutné dodržať zásadu, že prostriedok prvej pomoci, by mal zamestnancovi poskytnúť prvú pomoc a nie ho ešte viac ohroziť na zdraví. Je potrebné, pokiaľ je to možné zistiť, či zamestnanec nie je alergický na niektorú zložku prostriedku prvej pomoci, ktorá je použitá na ochranu jeho života a zdravia.

OD 1. MÁJA 2009 JE ÚČINNÁ vyhláška č. 143/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú druhy lekárničiek a obsah lekárničiek pre cestnú dopravu.
Táto vyhláška upravuje druhy a obsah lekárničiek pre cestnú dopravu. Všetci zamestnávatelia, ktorí prevádzkujú služobné motorové vozidlá sú povinní dodržiavať ustanovenia tejto vyhlášky pre všetky svoje motorové vozidlá.
Vyhláška člení lekárničky podľa kategórie vozidiel v cestnej doprave. Rozdelenie vozidiel do kategórií upravuje Príloha č. 1 zákona č. 725/2004 Z. z o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.

Lekárnička je povinnou výbavou pre motorové vozidlá zamestnávateľa v kategórii:

 

M1-vozidlá projektované a konštruované na prepravu cestujúcich, najviac s ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča
N-motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami projektované a konštruované na prepravu tovaru
T-kolesové traktory
C-pásové traktory
PS-pracovný stroj

 

Lekárnička je povinnou výbavou aj nasledovných vozidiel

 

M2-vozidlá projektované a konštruované na prepravu cestujúcich, s viac ako ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča, s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 5 000 kg
M3-vozidlá projektované a konštruované na prepravu cestujúcich, s viac ako ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča, s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 5 000 kg

 

Povinnou výbavou kategórie motorových vozidiel M2, M3 s počtom miest na sedenie nad 22 je lekárnička v počte dva kusy.

Lekárnička podľa tejto vyhlášky nie je povinnou výbavou motorového vozidla slúžiaceho na účely podľa zákona č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Lekárničky podľa tejto vyhlášky sú súpravou zdravotníckych pomôcok a kozmetických výrobkov určených na poskytnutie prvej pomoci v cestnej doprave.
Lekárničky obsahujú zdravotnícke pomôcky a kozmetické výrobky, zoznam zdravotníckych pomôcok a kozmetických výrobkov, kartu prvej pomoci, označenie výrobcu; ak ide o lekárničku od zahraničných výrobcov, aj označenie dovozcu alebo distribútora s údajmi, ako sú názov spoločnosti a jej sídlo.

Obsah lekárničiek je uvedený v prílohe č. 1 a vzor karty prvej pomoci je uvedený v prílohe č. 2 vyhlášky č. 143/2009 Z. z..
Lekárničky vyrobené podľa doterajších predpisov možno uvádzať na trh naďalej, najdlhšie do 31. júla 2009, len ak je k nim pripojená karta prvej pomoci a sú označené dátumom výroby.
Lekárničky vyrobené podľa doterajších predpisov možno používať najdlhšie do dátumu ich spotreby.

OBSAH LEKÁRNIČIEK

 

 1. Obsah lekárničiek je určený najmä na

 

a) ošetrenie malých rán a odrenín,
b) ošetrenie rán, popálenín a krvácania,
c) ošetrenie zlomenín a poranenia kĺbov,
d) ochranu záchrancu a postihnutého pred šírením nákazy pri ošetrení a resuscitácii.
2. Obsah lekárničiek je rozdelený do štyroch samostatných modulov, ktorých obaly sú označené podľa svojho názvu ako:
Modul č. 1 – Pomôcky, dezinfekcia a ochrana záchrancu
Modul č. 2 – Malé rany, odreniny
Modul č. 3 – Veľké rany, krvácanie, popáleniny
Modul č. 4 – Zlomeniny, poranenia kĺbov
3. Každý obal modulu lekárničky je zároveň označený dátumom spotreby, pričom celá lekárnička nesmie byť po dátume spotreby modulu lekárničky s najskorším dátumom spotreby.
4. Každý obal modulu lekárničky má
- náležitosti podľa bodov 2 a 3, pričom označenie príslušného modulu má vydržať na jeho povrchu po celý čas používania lekárničky,
Lekárničky vyrobené podľa doterajších predpisov možno 
používať najdlhšie do dátumu ich spotreby.
- aručovať vhodné uloženie a spôsob uchovávania obsahu modulu tak, aby nedošlo k jeho znehodnoteniu,
- mať hladkú povrchovú úpravu,
- byť vyrobený z materiálu, ktorý zaručí rýchlu a jednoduchú dostupnosť použitia obsahu modulu.
5. Obal lekárničky má
a) zaručovať vhodné uloženie a spôsob uchovávania predpísaného sortimentu lekárničky, aby nedošlo k znehodnoteniu obsahu,
b) byť vyrobený z materiálu za bežných atmosférických podmienok nepremokavého a prachu-vzdorného a zároveň vykazovať odolnosť proti teplotným rozdielom v rozmedzí –20°C až + 60°C,
c) byť riadne opracovaný a mať povrchovú úpravu, ktorá sa nedá oddeľovať tak, aby vonkajšie označenie lekárničky, ktoré je jej neoddeliteľnou súčasťou, vydržalo na jej povrchu po celý čas používania lekárničky,
d) mať oranžovú farbu podľa normy RAL 2003, 2004, 2008, 2009, 2010 alebo 2011 na celom jeho povrchu; na lícnej strane obalu v jeho strede je umiestený rovnoramenný biely kríž s minimálnou veľkosťou 7 cm,
6. Lekárnička je slovne označená na čelnej strane obalu a aj na vnútornom letáku podľa kategórie motorového vozidla, pre ktorú je lekárnička určená, pričom toto označenie spĺňa charakteristiku podľa bodu 5 písm. c). Každá zdravotnícka pomôcka a kozmetický výrobok lekárničky sú správne označené, na štítku majú údaje uvedené v slovenskom jazyku a okrem nožníc sú samostatne zabalené.
7. Karta prvej pomoci je rýchly a jednoznačný návod na správne poskytnutie prvej pomoci pri život zachraňujúcich výkonoch pri závažných poraneniach. Karta prvej pomoci je vnútornou súčasťou lekárničky. Minimálna veľkosť karty prvej pomoci je 18 x 10 cm.
8. Karta prvej pomoci je vyrobená z vodovzdorného a prachu vzdorného materiálu tak, aby bola zachovaná jej čitateľnosť po celý čas používania lekárničky. Karta prvej pomoci má dve strany.

Zamestnávateľovi, ktorý prevádzkuje firemné – služobné vozidlá možno odporučiť vykonať kontrolu všetkých lekárničiek v služobných vozidlách a zistiť dátum ich spotreby – teda do kedy ich možno najdlhšie používať.

ZÁVER 
– Lekárnička v mnohých prípadoch je do príchodu zdravotníckych pracovníkov jedinou pomocou, a preto je veľmi dôležité, aby jej obsah zodpovedal rizikám pracoviska a u zamestnávateľa bola osoba, ktorá vie poskytnúť zranenému zamestnancovi prvú pomoc.