Hodnotenie: 3.00/10 (1 Hlasov) hlasovali ste

Aké sú sankcie za neposkytnutie prvej pomoci ?!

Každý človek je v núdzi odkázaný na pomoc iných ľudí. Izolovaný spôsob života dnešnej doby „odsudzuje“ stále väčší počet jedincov na vlastnú pomoc, ktorú je v kritickom zdravotnom stave obtiažne realizovať. Ak niekto očakáva poskytnutie pomoci, mal by si byť vedomý vlastnej mravnej zodpovednosti pomáhať druhým a mal by byť schopný pomoc poskytnúť. Na princípe vzájomnosti poskytovaná prvá pomoc je zjednotená takmer vo všetkých krajinách sveta.

Pamätajte si, že zásady prvej pomoci sú tak jednoduché, že ľudia si dnes škodia nie tým, že poskytnú prvú pomoc nevhodne, ale neposkytnú ju vôbec. Akákoľvek prvá pomoc je lepšia ako žiadna.

Trestný zákon č. 300/2005 Z. z.

Pri poskytovaní prvej pomoci rozlišujeme rôzne fázy ošetrenia. Laická prvá pomoc zahrňuje opatrenia bez špecializovaného vybavenia. Vyžaduje účelnosť, rýchlosť a rozhodnosť. Privolanie zdravotníckej pomoci je súčasťou laickej prvej pomoci. Laickú prvú pomoc poskytuje laik aj zdravotník (Kelnarová, 2007).

 

Poskytnutie prvej pomoci je morálnou povinnosťou každého občana a je definovaná v Trestnom zákone č. 300/2005 Z. z., ktorý v § 177 odsek 1 uvádza: Kto osobe, ktorá je v nebezpečenstve smrti alebo javí príznaky ťažkej ujmy na zdraví, neposkytne potrebnú pomoc, hoci tak môže urobiť bez nebezpečenstva pre seba alebo iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.


Odsek 2 uvádza ďalej: „Kto osobe, ktorá je v nebezpečenstve smrti alebo javí príznaky ťažkej ujmy na zdraví, neposkytne potrebnú pomoc, hoci je podľa povahy svojho zamestnania povinný takú pomoc poskytnúť, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.


 V § 178 je definovaná aj povinnosť vodičov: „Vodič, ktorý po dopravnej nehode, na ktorej mal účasť, neposkytne osobe, ktorá pri nehode utrpela ujmu na zdraví, potrebnú pomoc, hoci tak môže urobiť bez nebezpečenstva pre seba alebo iného, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.“

 

Laická prvá pomoc

• Poskytuje ju laik alebo zdravotník
• Poskytovanie pomoci je morálna povinnosť každého človeka, ktorá je definovaná v trestnom zákone
č. 300/2005 Z.z., § 177, § 178
• §177,č. 1: Kto osobe, ktorá je v nebezpečenstve smrti alebo javí príznaky ťažkej ujmy na zdraví, neposkytne potrebnú pomoc, hoci tak môže urobiť bez nebezpečenstva pre seba alebo iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
• §177,č. 2: Kto osobe, ktorá je v nebezpečenstve smrti alebo javí príznaky ťažkej ujmi na zdraví, neposkytne potrebnú pomoc, hoci je podľa povahy svojho zamestnania povinný takú pomoc poskytnúť, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
• § 178: Vodič, ktorý po dopravnej nehode, na ktorej mal účasť, neposkytne osobe, ktorá pri nehode utrpela ujmu na zdraví, potrebnú pomoc, hoci tak môže urobiť bez nebezpečenstva pre seba alebo iného, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

Odborná prvá pomoc

• Zabezpečuje špeciálne vycvičený tým hasičov, vodnej záchrany a horskej služby.
• Poskytuje vyprostenie postihnutého – používa napr. hydraulické zdviháky, hasičské prístroje.
• Vykonáva presun postihnutého podľa stavu na bezpečné a chránené miesto.