Hodnotenie: 4.00/10 (2 Hlasov) hlasovali ste

Germicídne žiariče

Germicídne žiariče sú zariadenia slúžiace na dezinfekciu použitím ultrafialového žiarenia špeciálnej časti UV žiarenia a to žiarenia o vlnovej dĺžke 253,7 nm. Germicídne žiariče radu PROLUXG® sú zdravotníckymi pomôckami triedy II a - tak sú i skúšané a overované notifikovanou osobou. Sú  overené klinickými skúškami, zaregistrované a schválené na ŠÚKL. Ich použitie a účinnosť sú overené dlhoročnými skúsenosťami priamo z praxe. Pri ich správnom použití nemôže dôjsť k žiadnemu nežiaducemu ožiareniu. Niekoľko zásad je však nutné dodržiavať.

 

1. Konštrukciou zariadenia a ich umiestnením musí byť bezpodmienečne zaistené, aby v nijakom prípade nedošlo k priamej expozícii obsluhujúceho personálu, prípadne pacientov s nebezpečným UVC žiarením. Práve vzhľadom na to, že toto žiarenie je schopné veľmi účinne ničiť choroboplodné zárodky vo veľmi širokom rozsahu, vytvára zdravé prostredie a chráni tak ľudí pred chorobami a možnými infekciami.

Ide o doplnkovú no pri správnom používaní veľmi účinnú dezinfekciu. Dopadajúce žiarenie je homogénne a tak zlikviduje zárodky i tam, kde sa dezinfekčné prostriedky neaplikovali (mimo tieňa vytvoreného prekážkami). Žiarenie prechádzajúce priestorom môže likvidovať aj mikróby voľne sa pohybujúce vzduchom na časticiach prachu a tak čistiť samotný vzduch. Zdroje samotného žiarenia, v tomto prípade ide o germicídne trubice PHILIPS TUV 30W LL prípadne ekvivalent OSRAM HNS OFR 30W majú garantovanú životnosť 8000 hodín pri poklese intenzity UVC žiarenia na úroveň 80% pôvodnej hodnoty. Po tejto dobe je potrebné ich vymeniť. Na životnosť má vplyv tiež počet zapnutí a vypnutí a či sú použité elektronické predradníky s mäkkým štartom. V prípade typov PROLUX G® sú všetky tieto podmienky splnené.

 

2. Germicídne žiariče môžu obsluhovať len osoby náležite poučené o prevádzke a prípadných rizikách, pričom tento fakt musí byť zaznačený písomnou formou. Použitie žiaričov za prítomnosti ľudí je možné len v prevádzkach s kontrolovaným režimom (personál bol vyškolený, poučený, bezpečnosť je zabezpečená doplnkovými technickými prostriedkami). Ide o prevádzky so známym pravidelným režimom vylučujúcim vznik náhodných a nepredvídaných situácii. Montáž môžu vykonávať len osoby spôsobilé, zaškolené  s príslušným oprávnením a na základe projektu autorizovaného projektanta. Pre spustenie riadnej prevádzky je nutné aplikovať prevádzkový poriadok určený pre konkrétne pracovisko vypracovaný v zmysle platnej legislatívy overený a schválený príslušným úradom verejného zdravotníctva.

 

3. Zabezpečiť pravidelné (raz ročne) preskúšanie funkcie žiaričov, kontrolu prevádzkových spínačov a ďalších doplnkových technických prostriedkov ak boli použité.

 

4. Označenie žiaričov výstražnými štítkami o nebezpečnosti UVC žiarenia. Vstupné dvere na oddeleniach vyznačiť dobre viditeľným výstražným oznamom o prítomnosti UVC žiarenia. Pre zvýšenie bezpečnosti pri použití priamo vyžarujúcich žiaričov je možné použiť snímač pohybu. Ten pri akomkoľvek pohybe osôb v nebezpečnom priestore automaticky preruší činnosť žiariča na vopred nastavený časový interval. Po jeho uplynutí sa automaticky obnoví jeho činnosť. Pre úplne zamedzenie možnosti zásahu nežiaducim žiarením v miestnosti počas prevádzky žiariča je možné použiť dverný spínač. Pri otvorení dverí dôjde k jeho automatickému odstaveniu z prevádzky. K spusteniu žiariča dôjde až po zatvorení dverí. Pre zaistenie úplnej ochrany pred žiarením v exponovanom priestore je potrebné tieto dve metódy použiť súčasne. Môže dôjsť k zatvoreniu dverí personálom z vnútornej strany a tak k opätovnému spusteniu. Tieto opatrenia je nutné použiť všade tam kde dochádza k väčšiemu pohybu ľudí v týchto priestoroch a napriek dôkladnému poučeniu a zaškoleniu personálu môže pri rutinnej práci dôjsť k omylu. Jedná sa o priestory kde je potrebné zaistiť vysokú čistotu prostredia, aj za cenu vyšších investícii na technické zabezpečenie ochrany pred nežiaducim UVC žiarením.

Expozície dávok UVC žiarenia bez nežiaducich vedľajších účinkov

Vzhľadom na použitie zdrojov s horúcou katódou (relatívne veľký výkon UVC žiarenia do 0,5 m vzdialenosti od zdroja) nie sú pre ničenie mikroorganizmov nutné dlhé expozičné časy. Pri intenzívnom prúdení vzduchu naprieč aktívnou zónou UVC žiarenia dochádza k veľmi účinnej dezinfekcii samotného vzduchu i povrchu v ožarovanom priestore. Podľa priloženej tabuľky na ich deaktiváciu ide o niekoľko sekúnd. Je však potrebné zaistiť  niekoľkonásobnú expozíciu žiarenia v rozsahu 24 hodín. Časový spínač SPH 01,02 umožňuje opakované zapnutie v štyroch vopred  stanovených časoch. Účinnosť UVC žiarenia klesá zo štvorcom vzdialenosti. Pri použití priamo vyžarujúcich germicídnych žiaričov treba rátať s tým, že pri určitej teplote a vlhkosti vzduchu môže byť dezinfekcia v miestnosti od určitej vzdialenosti málo účinná. Citeľný pokles nastáva zhruba od troch metrov od zdroja UVC žiarenia.

 

Správne použitie doby expozície a zabezpečenie jej správneho opakovania v určenom časovom intervale. Priamo a nepriamo vyžarujúce germicídne žiariče.

Ako zdroje UVC žiarenia sú použité žiariče s horúcou katódou čo pri 30W zdroji predstavuje 90 mikrowatov za sekundu z jedného metra na centimeter štvorcový. Expozičné časy na túto vzdialenosť vychádzajú veľmi krátke na to aby dezinfekcia v aktívnej zóne prebehla veľmi účinne. Preto je dôležité, aby prevádzka prebiehala opakovane v krátkych časových intervaloch pričom vzhľadom na prúdenie vzduchu a výmenu vzduchu v priestore dochádza k účinnej dezinfekcii veľkého objemu (bez použitia vzduchotechniky približne každých 6 hodín dochádza k úplnej výmene, alebo premiestneniu vzduchu v sledovanom priestore).

a., uvedené skutočnosti platia len pri použití priamo vyžarujúcich žiaričov - bez prítomnosti ľudí. Pri ich prevádzke je potrebné zaistiť prísne dodržiavanie bezpečnostných predpisov a doporučení.

b., pri použití nepriamo vyžarujúcich žiaričov (dezinfikovaný vzduch prechádza v uzavretom priestore žiariča vo veľmi malej vzdialenosti od zdrojov UVC žiarenia). Tým dochádza k veľmi účinnej a efektívnej dezinfekcii prechádzajúceho vzduchu, no jeho objem je limitovaný výkonom použitých ventilátorov. Ten je daný veľkosťou samotného germicídneho žiariča, ale i faktom že pri väčších objemoch prečerpávaného vzduchu dochádza k zvýšenému akustickému hluku.
Pri ich prevádzke nie je potrebné zaistiť prísne dodržiavanie bezpečnostných predpisov a doporučení, nakoľko pri správnom použití nedôjde v žiadnom prípade k styku s nebezpečným UVC žiarením. Jeho úroveň na vstupných a výstupných mriežkach je nulová. Platí zásada, že pre zaistenie dezinfekcie týmito žiaričmi je potrebné čo najviac predĺžiť ich prevádzkový čas počas možnosti kontaminácie vzduchu pohybujúcimi sa osobami v priestore, alebo pre čo najvyššiu možnú dezinfekciu v prípade potreby ich použiť v nepretržitom režime. Pre ekonomickú prevádzku je doporučené použiť programovateľné spínacie hodiny SH01 alebo SPH01A ktoré sú súčasťou žiariča.

Dodržanie pravidelnej a presnej expozície UV žiarením v aktívnej zóne

Pre správnu funkciu dezinfekcie použitím UVC žiarenia je potrebné zaistiť pravidelné a presné doby expozície UVC žiarenia. Je bezpodmienečne nutné vylúčiť ľudský faktor ako zdroj možných chýb a nepresností. Pre takúto prevádzku je potrebné použiť programovateľný spínač s počítadlom prevádzkových hodín (napr. SPH 01) nakoľko životnosť UVC zdrojov je limitovaná. No i prevádzku takéhoto spínača je potrebné kontrolovať v štvrťročných časových intervaloch. Je potrebné vykonať tiež kontrolný prepočet prevádzkových hodín vzhľadom na naprogramované hodnoty expozície. Len tak je možné zaistiť, že nedôjde ku zvýšenej a nežiaducej expozícii. O všetkých týchto skutočnostiach je potrebné viesť písomnú dokumentáciu, aby prípadné problémy bolo možné vysledovať a odstrániť.

Riziko z expozície umelému optickému žiareniu

Pri prevádzke a použití germicídnych žiaričov môže dôjsť k expozícii osôb umelému optickému žiareniu a to z nasledovných dôvodov:

- nesprávne použitie expozičného času a nesprávne umiestnenie žiariča v priestore (je potrebné sa riadiť doporučenými expozičnými časmi z dôvodu dodržania limitných hodnôt expozície optickým žiarením na jednej strane a dosiahnutí účinnosti pri dezinfekcii na strane druhej). Je dôležité dodržať správne umiestnenie žiaričov v danom priestore a zabezpečiť smerovanie lúčov mimo dosahu možnej nežiaducej expozície.

- nesprávna manipulácia personálu pri prevádzke a údržbe (personál musí byť dôkladne zaškolený a poučený o princípe dezinfekcie UVC žiarením ako i možných rizikách pri neoprávnenej a nesprávnej manipulácii zo zdrojmi žiarenia).

- nepredvídané poruchy (personál musí byť zaškolený a vycvičený pri zvládaní a riešení nepredvídaných porúch a udalostí ako napr. uvoľnenie namontovaného žiariča - zmena vyžarovacieho diagramu, nemožnosť vypnutia, nesprávne nasmerovanie do priestoru, rozbitie trubice - zdroja UVC, kontaminácia okolia ortuťou pri rozbití).

Opatrenia pri možnom zásahu umelým optickým žiarením (prípad havárie a iných nepredvídaných situácii)

Pri prevádzke germicídnych žiaričov typu GK  nesmie v žiadnom prípade dôjsť k styku UVC žiarenia s osobami pohybujúcimi sa v okolí týchto žiaričov a teda musí byť vylúčené ožiarenie ľudí UVC žiarením produkovaným  týmito žiaričmi. Zásah nechráneného ľudského tela je nutné bezpodmienečne úplne vylúčiť. Napriek dodržaniu všetkých bezpečnostných opatrení pri použití týchto žiaričov môže v prípade niektorých havarijných a nepredvídaných situácii dôjsť k zásahu určitou nežiaducou dávkou žiarenia UVC nepresahujúcou maximálnu povolenú hodnotu 30 J.m2.

Vzhľadom na charakter UV žiarenia (žiadne viditeľné prejavy - farba , zápach, termické pôsobenie) je zasiahnutie jeho expozíciou v danom okamihu bez akýchkoľvek sprievodných javov. Tie sa prejavia až z dlhším časovým odstupom - niekoľko hodín v závislosti od veľkosti expozície. Pri ľahších prejavoch - silné pálenie v očiach a sčervenanie pokožky, pri väčších a dlhodobých dávkach - poškodenie zraku, popálenie pokožky, rakovina kože. Už pri podozrení na možnú expozíciu UVC žiarením a prejavoch expozície UV žiarením je potrebné vyhľadať lekársku pomoc a zo strany prevádzkovateľa je nutné zabezpečiť okamžité odstránenie príčiny, analyzovať príčinu vzniknutého stavu, prijať účinné opatrenia a naďalej sledovať bezpečnosť prevádzky.

Iné možné riziká

Zdroje - trubice produkujúce UVC žiarenie sú v podstate lineárne výbojky obsahujúce ortuťové  pary bez vnútornej vrstvy luminoforu. Pri ich rozbití okrem možného poranenia sklenenými črepinami dochádza ku kontaminácii prostredia ortuťou, pre ľudský organizmus toxickou látkou. Pri manipulácii je nutné dbať, aby v žiadnom prípade nedošlo k ich poškodeniu. Ich likvidácia pri poškodení a po ich životnosti zodpovedá režimu likvidácie toxického odpadu a to buď u výrobcu alebo u autorizovaných firiem na likvidáciu takéhoto odpadu. Zamedzenie úniku ortuťových pár do prostredia a ochranu pred črepinami je možné dosiahnuť použitím žiaričov - trubíc - s ochranným teflonovým povlakom, akýmsi obalom ktorý aj po rozbití trubice zostane nepoškodený a zabráni tak úniku črepín a ortuťových pár do prostredia.

Záverečné ustanovenie

Výrobca prehlasuje, že pri dodržaní hore uvedených pravidiel a nariadení je použitie uvedených zariadení vysoko účinné a bezpečné. Tieto skutočnosti boli overené meraniami, dostupnými údajmi výrobcov UVC zdrojov, použitím odborných informácii o obdobných výrobkoch renomovaných svetových výrobcov, ako tiež dlhoročnými skúsenosťami výrobcu. Výrobca si vyhradzuje  akékoľvek zmeny a úpravy v týchto materiáloch inou osobou bez autorizácie.

balík od 4,00 € 

dobierka +1 €